RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów Piekarni „GWÓŹDŹ” sp. z o.o. sp.k.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
PIEKARNIA „GWÓŹDŹ” sp. z o.o. sp.k.
siedziba: ul. Powstańców Chocieszyńskich 14a; 62-065 Grodzisk Wielkopolski
REGON: 380265310 NIP: 9950251282 KRS: 0000732041
dane kontaktowe:
tel. (61) 444 69 19 e-mail: kontakt@piekarniagwozdz.pl www: piekarniagwozdz.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w związku z przygotowaniem i wykonywaniem umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą być tylko podmioty współpracujące, np. biuro rachunkowe, operator pocztowy, dostawca usług IT, poczty elektronicznej, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. urząd skarbowy, sądy, prokuratury.

4. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu, będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny do zabezpieczenia i/lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prezes Zarządu